Work-life balance i förhållande till din livsfas – WLB index

Att skapa en perfekt balans mellan arbete och privatliv är en utopi. Vad betyder det egentligen? Att endast prata om individens balans mellan arbetsliv och privatliv ger en endimensionell bild av hur individen upplever sin vardag och sin användning av tid och fokus.

För att skapa vårt WLB-index så har vi sett på två faktorer:

  1. Hur upplever du din balans mellan arbetsliv och privatliv?
  2. Vilken livsfas befinner du dig i?

Att bara se på den upplevda balansen mellan arbetsliv och privatliv blir för enkelt. Du måste ta hänsyn till individens fas och fokus.

  • Är du en person som fokuserar på karriären och är i en fas där det är möjligt, så är en WLB-balans som är hög på arbetsliv bra.
  • Är du mitt i familjeliv och fokus på barn och aktiviteter? Då behöver du anpassa din arbetssituation och målsättningar så att de passar din livsfas. Allt för att få ut mest möjligt på jobbet utan att hamna i obalans och stress.
work-life balance index

Hur kan man arbeta med Work-life balance på företaget?

Många företag har idag policyer för WLB men de genomsyrar inte hela företaget eller adderar värde i organisationen. Därför är det viktigt för företag att integrera insatser för WLB i företagets strategi för att generera de fördelar WLB medför både för företaget och de anställda. Viktiga faktorer för att lyckas med integreringen är att strategin sammanfaller med företagets vision, mål och värderingar samt att företagets ledning och chefer visar engagemang och acceptans för strategin.

Forskning visar att det finns flera fördelar för en organisation att arbeta med aktiviteter som främjar Work-Life Balance:

  • Företag som inkluderar en WLB-plan i sin personalpolicy ökar personalens sociala tillfredsställelse vilket i sin tur leder till lägre personalomsättning och högre produktivitet
  • Det innebär en konkurrensfördel och är ett sätt att bevara och attrahera ny, kvalificerad och välutbildad arbetskraft
  • Genom WLB-program kan organisationer förmedla en bild av att vara moderna, flexibla och en arbetsplats som månar om de anställda.

Det finns inte en universallösning för insatser för att främja balans mellan arbetsliv och privatliv. Snarare måste metoderna anpassas utifrån organisationens förutsättningar och den professionella miljön.